Gjennom Hvem blir norgesmester blir elevene kjent med fakta og skadevirkninger knyttet til nikotin, alkohol og ulovlige rusmidler. Temaer som påvirkning, valg og samfunn står også sentralt når vi skal arbeide forebyggende på disse klassetrinnene.

Lovverket setter klare krav om å drive med helsefremmende arbeid i skolen. Skolen skal ha en rusforebyggende funksjon, og gi elevene kompetanse og verktøy til å ta ansvarlige livsvalg. Folkehelse og livsmestring, rus og sosial læring er temaer som er berørt i den overordnede delen av læreplanen og kompetansemål på grunnskolenivå.

Juba som organisasjon ønsker å være en ressurs for læreren i arbeidet med å nå målene i læreplanen. Gjennom Hvem blir norgesmester tilbyr vi metoder som aktiviserer og bidrar til samfunnsengasjement hos elevgruppa. Ressursene og veiledningene er knyttet til konkrete kompetansemål etter 7. trinn i Naturfag og Samfunnsfag, og temaet Folkehelse og livsmestring fra den overordnede delen av læreplanverket.

Forebygging
Undersøkelser viser at ungdom ønsker mer og bedre undervisning om rusmidler. I et folkehelseperspektiv er det et viktig mål at unge utsetter sin debut med rusmidler så lenge som mulig for å forebygge skadelige vaner, og psykiske plager og lidelser i voksen alder. Rusbruk i ung alder øker sjansen for å utvikle avhengighet, for varige skader på hjernen og å oppleve uønskede hendelser knyttet til rusbruk.

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å lage en veileder til bruk i det rusforebyggende arbeidet i skolen. På grunnlag av forskning anbefaler veilederen skolene å benytte strategier som har følgende kjennetegn:
- Solid teoretisk grunnlag
- Fokus på å styrke sosial kompetanse
- Metoder som aktiviserer målgruppa
- Inkluderer flere arenaer (f.eks. skole – hjem – fritid)

Skolen kan gjennom deltakelse i Hvem blir norgesmester bidra til å styrke elevenes kunnskap om rusmidler, sosiale kompetanse og refleksjonsevne. Dette kan hjelpe elevene i å ta selvstendige og gjennomtenkte valg gjennom ungdomsårene.